Duyurular

İzmir İli, Menderes ilçesi, Cumaovası Mahallesi, 2096 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 188 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Menderes Belediye Encümeninin 25.04.2018 tarih 439 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 06.09.2018 tarih 01.1622 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İzmir İli, Menderes ilçesi, Cumaovası Mahallesi, 2096 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda, 188 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, Menderes Belediye Encümeninin 25.04.2018 tarih 439 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümenin 06.09.2018 tarih 01.1622 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Belediyemiz Encümeni’nin 20.03.2019 tarih ve 173 sayılı kararı ile değerlendirilen söz konusu imar planı uygulamasına askı süresi içinde verilen itiraz dilekçeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 25.07.2019 tarih ve 01.814 sayılı kararı ile değerlendirilerek, itirazların kısmen kabul edilmesine ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda uygulamanın yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu 188 no.lu parselasyon planı, ilgililerce incelenmek üzere İmar Kanunun 19. Maddesine uygun olarak 28.08.2019 tarihinden itibaren 30(otuz) gün müddetle ilan tahtasında asılarak ilan edilecektir. 

 

 

 İlan

 0.35 KB İNDİR

Askı

 6.46 MB İNDİR