SOSYAL YARDIM ALAN KİMSE AYDINLATMA METNİ

T.C
MENDERES BELEDİYESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
SOSYAL YARDIM ALAN KİMSE AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Menderes Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Menderes Belediyesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi : www.menderes.bel.tr

Telefon Numarası : 0(232) 700 0000

E-Posta Adresi : info@menderes.bel.tr

KEP Adresi : menderes.belediyesi@hs01.kep.tr

Adres : Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Menderes - İZMİR

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Belediyemiz nezdinde kişisel verileriniz, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde; Kanun'un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen durum ve koşullardaki işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:

 • Ekonomik açıdan zorluklar ve yokluklar yaşayan vatandaşlarımıza Müdürlük görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda gerekli sosyal yardımları yapmak,
 • Engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve sorunlarını çözmek,
 • Elektronik ortamda her türlü sosyal yardımın yapılmasına ilişkin diğer kurum ve kuruluşlardan sosyal yardım alacak kişiye ait gerekli sorgulama işlemlerini yapmak,
 • Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ilçe kaymakamlığı ile işbirliği yaparak projeler üretmek,
 • Yangın ve doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelerin tespitini yapmak, imkanlar ölçüsünde eşya, gıda, giyecek, sağlık, gıda malzemesi, gerektiğinde başkanlık onayı alarak belediye meclisi kararıyla ayni ve nakdi yardım yapılması konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Bayramlar, önemli günler ve haftalarda etkinlikler düzenlemek, bu özel günlerde diğer kurum, kuruluşlarla iş birliği yapmak ve organizasyonlar düzenlemek ve yardım yapmak,
 • Okuyan kız ve erkek öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımı yapmak,
 • 5393 sayılı belediye kanunun 76. maddesinin ve kent konseyi yönetmeliğinin belediyelere verdiği görevler kapsamında iş birliği sağlamak,
 • Belediyecilik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müdürlük yetki ve sorumluluklarına giren konularda talep ve şikayetlerin takibi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
 • Evrak kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler;

• 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili sair kanun/mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle,

• Belediyemiz hizmet birimleri,

• E-Belediye işlemleri, mobil uygulamalar,

• Çağrı Merkezi, sosyal medya, kameralar gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel veriler, kurum faaliyetlerinin sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilmektedir.

Bu kapsamda işlenen kişisel verilerinizin temininde aşağıdaki kanunlar ve her türlü sosyal yardım yapılmasına ilişkin ilgili kanun ve yönetmelikler esas alınmaktadır;

6891 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun

5393 Sayılı Belediye Kanunu

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kent Konseyi Yönetmeliği

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,

• Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle yetkili kamu kuruluşlarına,

•Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize, bağlı iştiraklerimize, işbirliği halinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara

• Sözleşmenin ifası hukuki sebebiyle ihale yapılan şirketlere,

• Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,

•Yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle,

•İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlara aktarılabilmektedir.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya menderes.belediyesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 • İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Detaylı bilgi için www.menderes.bel.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Paylaş